Algemene voorwaarden


 

Algemeen

1.1 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Eigen-W!js diensten van welke aard dan ook aan zijn Opdrachtgever levert.

Definities

1.2.1 

Eigen-W!js: eenmanszaak opererend onder de naam Eigen-W!js praktijk voor leren en coachen en www.lerenbijeigenwijs.nl, als zodanig ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht, zijnde leverancier van diensten aan Opdrachtgever. Hierna te noemen Opdrachtnemer.

1.2.2 

Opdrachtgever: natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Eigen-W!js een overeenkomst aangegaan is voor het leveren van diensten. Hierna te noemen Opdrachtgever.

1.2.3 

Leerlingbegeleiding: alle soorten diensten die Opdrachtnemer in opdracht van Opdrachtgever aan Opdrachtgever levert.

1.2.4 

Verhindering: ingeval van ziekte en/of onvoorziene omstandigheden waarbij de leerlingbegeleiding voor bepaalde tijd wordt opgeschort.

1.2.5 

Annuleren: ontbinding door opdrachtgever van ondertekend intake formulier of offerte.

Overige

1.3.1 

Opdrachtgever verstrekt opdrachtnemer naar beste weten de inlichtingen en de medewerking die deze redelijkerwijs voor het uitvoeren van de leerlingbegeleiding behoeft.

1.3.2 

Buiten een straal van 5 kilometer vanaf postcode 3961 KJ worden reiskosten en reistijd apart in rekening gebracht. De reistijd wordt berekend naar het uurtarief

Totstandkoming van de overeenkomst

2. 

De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever met betrekking tot het leveren van een dienst komt tot stand door ondertekening door de Opdrachtgever van het intake formulier dan wel een schriftelijke orderbevestiging. Door ondertekening van het intake formulier of orderbevestiging verklaart de Opdrachtgever deze Algemene voorwaarden te kennen en te accepteren.

BTW

3. 

De door Opdrachtnemer op gegeven tarieven voor haar dienstverlening zijn, tenzij anders opgegeven, exclusief BTW. Het van toepassing zijnde BTW tarief is in beginsel 0% tenzij de van overheidswege anders wordt bepaald.

Betaling

4.1a 

Opdrachtgever gaat ermee akkoord alle overeengekomen diensten via maandelijkse facturering te voldoen op een door Opdrachtnemer te bepalen bankrekening. De factuur wordt opgemaakt aan de hand van de afgenomen lessen, bedragen beschreven als ‘overige werkzaamheden’ (te noemen: schoolbezoek, reistijd, bestuderen rapporten externen, telefoongesprekken en extra tussentijds overleg), reiskosten en borgsom uitleen leermiddelen.

Of

4.1b 

Opdrachtgever gaat ermee akkoord om de vergoeding voor de overeengekomen leerlingbegeleiding voor 100% vooruitbetaling te voldoen op een door Opdrachtnemer te bepalen bankrekening. Na ontvangst van de verschuldigde bedragen vindt de leerlingbegeleiding plaats.

4.1c 

Genoemde omschrijving van 4.1a is van toepassing op huiswerkbegeleiding overige onderwijsondersteuning.

4.1b 

heeft betrekking op alle Eigen-W!js pakketten.

4.2 

Facturen dienen binnen 14 dagen na het verstrijken van de factuurdatum op een door Opdrachtnemer te bepalen bankrekening te zijn bijgeschreven.

4.3 

Is betaling na de in 4.2 genoemde termijn nog niet ontvangen, dan is de Opdrachtgever in verzuim zonder dat hiertoe een schriftelijke ingebrekestelling noodzakelijk is.

4.4 

Wanneer de Opdrachtgever in verzuim is, is de Opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten.

4.5 

Bij achterwege blijven van tijdige betaling staat het Opdrachtnemer vrij de vordering ter incasso uit handen te geven. In dat geval komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke (incasso)kosten ten laste van de Opdrachtgever. Daar onder zullen steeds zijn inbegrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden.

Borgsom leermiddelen

5.1 

Indien Opdrachtgever middels het intake formulier instemt tot ontvangen van leermiddelen via de Eigen-W!js uitleen service, wordt bij het verstrekken van het leermiddel 100% van de nieuwwaarde in rekening gebracht. Na het verstrijken van de uitleen termijn en bij het

volledig en schadeloos retourneren, zal 4/5 deel van de borgsom teruggekeerd worden. Het tarief voor uitleen bedraagt altijd 1/5 van de nieuwwaarde.

5.2 

Opdrachtnemer bepaalt de volledigheid en de mate van eventuele schade aan het uitgeleende leermiddel. Bij schade of een onvolledig leermiddel zal de borgsom niet worden teruggekeerd. 

Ontbinding

6. 

Wanneer de Opdrachtgever in verzuim is, is de Opdrachtnemer gerechtigd om Opdrachtgever schriftelijk te berichten dat de verstrekte opdracht niet uitgevoerd zal worden onverminderd hetgeen gesteld wordt in artikel 4.1 t/m 4.5 .Opdrachtgever stemt er voorts mee in dat zij afstand doet van het recht om nakoming te vorderen.

Verhindering bij ziekte en/of onvoorziene omstandigheden

 7.1 

Wanneer Opdrachtgever verhinderd is zal Opdrachtgever dit per ommegaande middels e-mail of telefonisch aan Opdrachtnemer melden.

7.2 

Bij verhindering tot uiterlijk 24 uur voor aanvang van de leerlingbegeleiding worden geen annuleringskosten in rekening gebracht.

7.3 

Bij verhindering van maximaal 24 uur voor aanvang van de leerlingbegeleiding is 50% van de vergoeding voor de overeengekomen leerlingbegeleiding verschuldigd.

7.4 

Verhindering beschreven in art. 7.2 t/m 7.3 hebben enkel betrekking op individuele leerlingbegeleiding. Bij leerlingbegeleiding in groepen zijn de voorwaarden beschreven in art. 7.5 t/m 7.6 van toepassing.

7.5 

Bij verhindering tot uiterlijk 24 uur voor aanvang van de leerlingbegeleiding vervalt de groepskorting voor de betreffende datum van leerlingbegeleiding van de verhinderde opdrachtgever. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen zich gezamenlijk inspannen om de afgesproken leerlingbegeleiding zo spoedig mogelijk in te halen op een gezamenlijk overeen te komen datum. De geplande leerlingbegeleiding zal voor de overige leerling(en)doorgaan.

7.6 

Bij verhindering van maximaal 24 uur voor aanvang van de leerlingbegeleiding is 50% van de vergoeding voor de overeengekomen leerlingbegeleiding verschuldigd. Opdrachtgever heeft het recht om een nieuwe individuele les te kopen, waarna Opdrachtnemer en Opdrachtgever zich gezamenlijk zullen inspannen om de afgesproken leerlingbegeleiding zo spoedig mogelijk in te halen op een gezamenlijk overeen te komen datum.

7.7 

Wanneer Opdrachtnemer verhinderd is als gevolg van ziekte en/of onvoorziene omstandigheden dan zal Opdrachtnemer dit per ommegaande melden aan Opdrachtgever. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen zich gezamenlijk inspannen om de afgesproken leerlingbegeleiding zo spoedig mogelijk in te halen op een gezamenlijk overeen te komen datum.

Annulering

8.1 

Annuleringen dienen uitsluitend schriftelijk of per e-mail plaats te vinden.

8.2 

Bij annulering tot uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de leerlingbegeleiding worden geen annuleringskosten in rekening gebracht.

8.3 

Bij latere annulering dan vermeld in art. 8.2 is 100% van de vergoeding voor de overeengekomen leerlingbegeleiding verschuldigd.

8.4 

Bij annulering door de Opdrachtnemer vindt volledige restitutie plaats

Auteursrechten

9. 

Auteursrechten op het leerling materiaal en aanvullende documentatie berusten allereerst, indien van toepassing, bij de oorspronkelijke rechthebbenden. Op al het andere leerling materiaal berustende auteursrechten bij Opdrachtnemer en mogen onder andere niet worden gekopieerd, gereproduceerd, openbaar worden gemaakt of aan derden ter beschikking worden gesteld zonder schriftelijke toestemming van de Opdrachtnemer.

Aansprakelijkheid

10. 

Opdrachtgever erkent dat Opdrachtnemer niet aansprakelijk is voor schade ontstaan bij de leerlingbegeleiding door Opdrachtnemer tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Opdrachtnemer. Opdrachtgever erkent voorts dat er sprake is van een resultaatsverplichting van Opdrachtnemer om de gestelde doelen bij de leerlingbegeleiding te bereiken.

Privacy

11. 

Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van hetgeen haar uit hoofde van haar beroepsuitoefening ter kennis komt in verband met leerlingbegeleiding.

Geschillen

12. 

Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank Midden-Nederland.